Privacy verklaring

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring zetten wij uiteen hoe wij deze gegevens verwerken en met deze gegevens omgaan.
 

Verkrijgen van persoonsgegevens

Indien u reserveert bij onze Bed and Breakfast verstrekt u ons uw gegevens zodat wij u deze dienst kunnen verlenen. U verstrekt uw gegevens door deze in te vullen op deze website.
 

Persoonsgegevens

Wij verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens:

  • NAW-gegevens
  • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers


Doeleinden

Wij verwerken deze gegevens voor:

  • Het maken van een reservering in onze agenda;
  • Correspondentie met u;
  • Een goede en efficiënte dienstverlening;
  • Verbetering van de dienstverlening;
  • Facturering.


Waarop is de verwerking gebaseerd

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u met betrekking tot uw reservering en verblijf. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaalrecht.
Tevens verwerken wij persoonsgegevens voor de hieronder genoemde gerechtvaardigde belangen:

  • De verbetering van diensten;
  • De bescherming van financiële belangen;
  • Beveiliging en het beheer van systemen.
 

Verstrekking aan derden

In het kader van onze dienstverlening verstrekken wij geen persoonsgegevens aan derden.
 

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.
 

Beveiligen van uw gegevens

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang. Daarom hebben wij passende beveiligingsmaatregelen genomen.
 

Uw rechten

U heeft het recht om een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.
Ook kunt u verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.
Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral weten. Mochten we er niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.